CUBESAVE BOX

SMART & CREATIVE PARCEL SOLUTION

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Společnosti CUBESAVE, a.s. se sídlem Praha 8, Švábky 2, 180 00, IČ 07017901, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23368 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracováva tyto osobní údaje:
  a. jméno a příjmení
  b. emailovou adresu
  c. telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností CUBESAVE, a.s. zpracovávány po dobu vzájemné komunikace, obchodního vztahu, jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a CUBESAVE, a.s., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností CUBESAVE, a.s.. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování s tím, že osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

obecná ustanovení
Provozovatelem internetových stránek www.cubesave.cz je společnost CUBESAVE, a.s. se sídlem Švábky 2, Praha 8 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.cubesave.cz. bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah internetových stránek www.cubesave.cz má pouze ilustrativní, informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací, zejména si vyhrazuje právo oprav tiskových chyb a právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny těchto informací. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek  www.cubesave.cz.

Veškeré materiály, dokumenty, údaje, a vyobrazení a další podklady prezentované CUBESAVE, a.s.. jsou pouze ilustrativní, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smlouva mezi CUBESAVE, a.s. a jiným subjektem je uzavřena jen tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi stranami na téže listině.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.

Tyto podmínky vydává společnost CUBESAVE, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 01.6.2019